Aktien

Aktien

Rolling Optics Holding ABs aktie är från och med 2020-05-28 noterad på NASDAQ First North Growth Market, under symbolen RO med ISIN SE0010520155. Bolaget hette tidigare ICTA AB och var noterat på Nasdaq Stocholm, small cap underbeteckningen ICTA.

 

Antalet utestående stamaktier uppgick per den 7 oktober 2020 till 149 821 939 aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Utöver stamaktier finns 14 609 064 preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Preferensaktien har företräde framför stamaktierna till utdelningen från den revers om 4 miljoner euro inkl ränta som förfaller till betalning i november 2025 se nedan.

 

Rolling Optics har ca 8 000 aktieägare.

Preferensaktien

Bolaget har gett ut 14 609 064 preferensaktier med ISIN kod SE0014452991. Preferensaktierna kommer endast att medföra rätt till utdelning hänförlig till den säljarrevers som Rolling Optics Holding (ICTA AB) erhöll som dellikvid vid avyttringen av FFW.

 

Säljarreversen uppgår till 4 MEUR (44 MSEK med växelkurs 11 kr) och löper till den 12 november 2025 då reversbeloppet ska erläggas jämte 4,5% årlig ränta (utan kapitalisering). Låntagaren har vissa rättigheter att förtidslösa reversen med upp till 10 procents avdrag på skuldbeloppet samt även göra avdrag för eventuella motkrav relaterade till förvärvet av FFW, vilka måste framställas senast i maj 2022.

 

Preferensaktierna kommer efter beslut av bolagsstämman senast under 2026 lösas in mot det belopp som motsvarar vad som inflyter under Säljarreversen. Se bolagsordningen för fullständiga detaljer. Preferensaktierna kommer vara fritt överlåtbara men avses inte tas upp till handel på en marknadsplats. Intresse att köpa eller sälja preferensaktier förmedlas av Erik Penser Bank på tel 08-4638490.

 

Preferensaktien kommer att ha 1/10 röst på bolagsstämman.

Aktieägarna

Antal stamaktier Röster %
Forestum Capital AB 18 117 215 13,0
RP Ventures AB 16 753 200 12,0
Axel Lundvall 7 748 700 5,6
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 6 917 233 5,1
Johan Stern privat och via bolag 5 745 400 4,1
Fredrik Nikolajeff 5 166 375 3,7
Westindia AB 4 307 748 3,1
Uppsala Universitet Holding AB 4 298 125 3,1
BNY Mellon AS/NY 3 614 396 2,9

Analys

Här finner du analysen från Erik Penser Bank.

Analys (PDF)
För mer information och tidigare rapporter, vänligen besök ICTA.se
Gå till ICTA