Aktien

Aktien

Rolling Optics Holding ABs (unä) aktie är från och med 2020-05-28 noterad på NASDAQ First North Growth Market, under symbolen XXX. Bolaget var tidigare under namnet ICTA noterad på Nasdaq Stocholm, small cap.

Antalet utestående stamaktier uppgick per den 1 juni 2020 till 137 657 339 aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Utöver stamaktier finns 14 609 064 preferensaktier med en tiondels röst per aktie. Preferensaktien har företräde framför stamaktierna till utdelningen från den revers om 4 miljoner euro inkl ränta som förfaller till betalning i november 2025, för detaljer se vidare nedan.

ICTA hade, efter apportemissionen av Rolling Optics International, enligt Euroclear Sweden per 2020-05-26 ca xxx aktieägare.

För mer information och tidigare rapporter, vänligen besök ICTA.se
Gå till ICTA