Halvårsrapport för perioden januari – juni 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

April - juni

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 818 TKR (3 263), en ökning om 78 procent
 • Periodens resultat uppgick till -4 859 TKR (-4 765)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 517 TKR (-3 921)
 • Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,03)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 35 992 TKR (53 055), varav nettokassa 18 179 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 13 166 TKR (2 430)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 15 937 TKR (3 088)

Januari-juni

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 9 866 TKR (8 829)
 • Periodens resultat uppgick till -9 435 TKR (-7 868)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -8 445 TKR (-6 576)
 • Resultat per stamaktie var -0,05 kr (-0,04)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 35 992 TKR (53 055), varav nettokassa 18 179 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 21 044 TKR (6 245)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 15 937 TKR (3 088)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 4 april 2023 sades de båda exklusiva avtalen rörande utveckling och distribution av mikrooptiska komponenter för papperssedlar med Fase Srl upp.
 • Den 30 juni 2023 påkallade Fase Srl skiljeförfarande mot Rolling Optics avseende de av Rolling Optics uppsagda avtalen rörande utveckling och distribution (uppsägning i april 2023). Rolling Optics har svarat på påkallelsen den 9 augusti 2023 och motsatt sig Fases krav.
 • I juni 2023 ingick Rolling Optics ett samarbetsavtal med sin majoritetsaktieägare Fiduciare Oberthur SA (”FCO”). Avtalet ingicks på armlängds avstånd och kommer att stödja Rolling Optics långsiktiga strategi i verksamheten. FCO:s tillgång till valuta-/sedelkunder kommer att göra det möjligt för Rolling Optics att erbjuda sina avancerade mikrooptiska säkerhetskomponenter till valutamarknaden.
 • Under perioden 11 - 24 april 2023 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 13 084 726 optioner, av serie TO 2 vilket motsvarar cirka 98,1 procent av det totala antalet optioner. Totalt tillförs Bolaget cirka 8 MSEK från TO 2.Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 2 ökade antalet aktier i Bolaget med 13 084 726 aktier, antalet aktier i Bolaget ökade därmed från 204 431 002 aktier till 217 515 728 aktier. Aktiekapitalet ökade med 2 093 556,16 SEK från 32 708 960,32 SEK till 34 802 516,48 SEK. Detta medförde en utspädning om 6,0 procent baserat på antalet aktier i Rolling Optics och utfallet av nyttjandet av TO 2.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Denna information är sådan som Rolling Optics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 07:30 CET.