Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag:

Nyttjandeperiod: 11 april – 24 april 2023.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,61 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 13 333 333 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Maximalt cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel TO 2: 20 april 2023.

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Rolling Optics öka med 13 333 333 från 204 431 002 till 217 764 335 och aktiekapitalet öka med 2 133 333,28 SEK från 32 708 960,32 till 34 842 293,60 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 6,1 procent baserat på antalet aktier i Rolling Optics efter fullt nyttjande av samtliga TO 2. TO 2 är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet " RO TO2" och med ISIN SE0017564453. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 2 hålls tillgängliga via Rolling Optics hemsida.

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner.

För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptionerna i god tid innan teckningstiden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Partner Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Partner Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 CEST den 24 april 2023. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Rolling Optics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se