Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022

Rolling Optics rapport för perioden januari – juni 2022

 

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har i dag, 26 augusti 2022, lämnat rapport för perioden januari till juni.

 

 

 

April-juni

 

        Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 263 TKR (8 916)

        Periodens resultat uppgick till -4 765 TKR (-3 569)

        Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 921 TKR (-3 501)

        Resultat per stamaktie var -0,03 kr (-0,02)

        Kassan vid periodens utgång uppgick till 53 055 TKR (58 015), varav nettokassa 47 370 TKR

        Orderingången för perioden uppgick till 2 430 TKR (1 405)

        Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3 088 TKR (3 145)

 

Januari-juni

 

        Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 829 TKR (18 619)

        Periodens resultat uppgick till -7 868 TKR (-4 164)

        Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -6 576 TKR (-3 324)

        Resultat per stamaktie var -0,04 kr (-0,03)

        Kassan vid periodens utgång uppgick till 53 055 TKR (58 015), varav nettokassa 47 370 TKR

        Orderingången för perioden uppgick till 6 245 TKR (15 237)

        Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3 088 TKR (3 145)

 

Väsentliga händelser under perioden

        Rolling Optics AB tecknade i april ett exklusivt utvecklingsavtal och ett exklusivt distributörsavtal med det italienska bolaget Fase Srl, ett dotterbolag till Portals International Ltd avseende utveckling och distribution av mikrooptiska säkerhetskomponenter för användning i papperssedlar, som utgör cirka 95 procent av den globala sedelmarknaden. Utvecklingsavtalet löper över tre år och distributörsavtalet löper över tio år, båda med möjlighet till förlängning.

        Portals lanserade den 3 maj MotusTM, en säkerhetstråd avsedd att integreras i papperssedlar. I produkten används Rolling Optics mikrooptiska film som bas för att skapa visuellt attraktiva rörelser i säkerhetstråden, som är lätta känna igen för användaren och som därmed försvårar förfalskningar.

        Bolagets VD, Hans-Petter Andersson, meddelade i juni att han lämnar bolaget senast i december 2022.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

        Den 8 augusti tillträdde Otto Drakenberg posten som tillförordnad VD samtidigt som bolagets grundare, tillika chefen för affärsområdet High Security Axel Lundvall utsågs till vice VD.

        I juli slöts ett avtal med FFW Group ApS om att slutbetala den revers som är kopplad till Rolling Optics preferensaktier, med innebörden att dessa kommer att lösas in i förtid i samband med årsstämman som hålls under 2023.

 

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, CEO Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

 

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 7:30 CEST.

 

 

 

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

 

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se