Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari–december 2023

Oktober-december

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 292 TKR (8 651), en ökning om 88 procent
 • Periodens resultat uppgick till 1 988 TKR (-3 005)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4 621 TKR (-2 768)
 • Resultat per stamaktie var 0,01 kr (-0,02)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 38 527 TKR (42 650). Koncernen saknar finansiella skulder.
 • Orderingången för perioden uppgick till 16 765 TKR (2 570)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 15 940 TKR (3 235)

Januari-december

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 32 819 TKR (20 666), en ökning om 59 procent.
 • Periodens resultat uppgick till -9 512 TKR (-16 250)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5 886 TKR (-10 686)
 • Resultat per stamaktie var -0,05 kr (-0,09)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 38 527 TKR (42 650), varav nettokassa 38 527 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 42 267 TKR (18 421)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 15 940 TKR (3 235)

Väsentliga händelser under perioden

 • Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 17 417 464 aktier, motsvarande cirka 88 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 2 378 308 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de villkor och anvisningar som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen blev således fulltecknad. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 18,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • En extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 7 250 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma nuvarande och framtida medarbetare i Bolaget.
 • Den 17 november 2023 gav Rolling Optics in sitt svaromål i skiljeförfarandet mot Fase Srl och därefter fortsätter skriftväxlingen i skiljemålet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 februari tillkännagavs att tillförordnade VD Otto Drakenberg lämnar företaget den 12 februari 2024 och ersätts av Jean-Michel Guichot, Managing Director of Finance inom FC Oberthur.
 • Den 26 januari gav Rolling Optics in sitt andra svaromål i skiljeförfarandet mot Fase Srl. Huvudförhandlingen kommer äga rum den 10 april 2024. Rolling Optics förväntar sig för närvarande en skiljedom i löpet av maj månad 2024.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jean-Michel Guichot, tillträdande VD Rolling Optics, jm.guichot@rollingoptics.com

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 kl 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding AB:s aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).