Delårsrapport för perioden januari – mars 2024

Januari-mars

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 851 TKR (4 048), en ökning om 118 procent.
 • Periodens resultat uppgick till -3 665 TKR (-4 576).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -145 TKR (-4 929).
 • Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,02).
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 38 303 TKR (37 619). Koncernen saknar finansiella skulder.
 • Orderingången för perioden uppgick till 3 497 TKR (7 878).
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 11 120 TKR (8 111).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 1 februari tillkännagavs att tillförordnade VD Otto Drakenberg lämnar företaget den 12 februari 2024 och ersätts av Jean-Michel Guichot, Managing Director of Finance inom FC Oberthur.
 • Den 15 mars gav Rolling Optics in sitt tredje svaromål i skiljeförfarandet mot Fase Srl.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april beställde Rolling Optics samarbetspartner Oberthur Fiduciaire mikro-optiskt material för konvertering till säkerhetstråd och integration i cirkulerande papperssedlar i två olika valörer. Produktion och leverans beräknas ske under Q2, 2024.
 • Det skiljeförfarande som initierades av FASE pågår fortfarande och de sista inlagorna har utväxlats mellan parterna. Skiljeförhandlingarna har hållits inför skiljenämnden. Rolling Optics förväntar sig en dom i ärendet under maj månad 2024. Utgången av skiljedomsförfarandet kan komma att få en väsentlig påverkan på bolagets marknadsstrategi avseende säkerhetsprodukter för papperssedlar.
 • I april föreslog styrelsen att årsstämman den 22 maj 2024 beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 8,8 MKR före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden. Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets verksamhet under 2024.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jean-Michel Guichot, VD, Rolling Optics Holding AB (publ)

Tel: +33 6 09 92 44 49

E-mail: jm.guichot@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom två affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort samt Brand Protection för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding AB:s aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).