Kommuniké från extra bolagsstämma 25 oktober 2023 i Rolling Optics Holding AB

Vid extra bolagsstämman i Rolling Optics Holding AB, org.nr 556056-5151 (”Bolaget”) idag den 25 oktober 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.rollingoptics.com.  

Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och implementering av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026 samt beslut om bonus till deltagare i incitamentsprogram 2023/2026

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 7 250 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma nuvarande och framtida medarbetare i Bolaget.

Varje teckningsoption ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 16 november 2026 till och med den 15 januari 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska uppgå till 1,8 kronor per option. Teckningskursen motsvarar 180 procent av det kontanterbjudande om 1 krona per aktie som François-Charles Oberthur SAS lämnade i sitt offentliga uppköpserbjudande i januari i år.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om utbetalning av en bonus i form av bruttolönetillägg från Bolaget som sammanlagt ska motsvara 100 procent av det belopp som deltagaren har erlagt för teckningsoptionerna.

För ytterligare information, kontakta:

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.