Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Juli-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 186 TKR (4 620)
 • Periodens resultat uppgick till -5 377 TKR (-3 304)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 342 TKR (-6 946)
 • Resultat per stamaktie var -0,03 kr (-0,02)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 45 817 TKR (50 934), varav nettokassa 31 365 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 8 602 TKR (4 688)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 8 875 TKR (4 133)

Januari-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 015 TKR (23 239)
 • Periodens resultat uppgick till -13 245 TKR (-7 468)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7 918 TKR (-10 270)
 • Resultat per stamaktie var -0,07 kr (-0,05)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 45 817 TKR (50 934), varav nettokassa 31 365 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 15 852 TKR (19 925)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 8 875 TKR (4 133)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 8 augusti tillträdde Otto Drakenberg posten som tillförordnad VD samtidigt som bolagets grundare, tillika chefen för affärsområdet High Security Axel Lundvall utsågs till vice VD.
 • I juli slöts ett avtal med FFW Group ApS om att i förtid slutbetala den revers som är kopplad till Rolling Optics preferensaktier, med innebörden att dessa kommer att lösas in i samband med årsstämman som hålls under 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under oktober har acceptanstester för Rolling Optics nya produktionssystem, med tryckbredd upp till 1000 mm, genomförts och godkänts. Verksamheten fortsätter nu med att trimma in tillverknings-processerna för att succesivt kunna skala upp produktionskapaciteten.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, CEO Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 novemberi 2022 kl. 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se