Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari–december 2022

Oktober-december

 

      Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 651 TKR (3 635)

      Periodens resultat uppgick till -3 005 TKR (-5 296)

      Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 768 TKR (-2 882)

      Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,04)

      Kassan vid periodens utgång uppgick till 42 650 TKR (46 134), varav nettokassa 26 659 TKR

      Orderingången för perioden uppgick till 2 570 TKR (1 533)

      Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3 235 TKR (3 310)

 

Januari-december

 

      Nettoomsättning för perioden uppgick till 20 666 TKR (26 874)

      Periodens resultat uppgick till -16 250 TKR (-12 764)

      Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -10 686 TKR (-13 152)

      Resultat per stamaktie var -0,09 kr (-0,09)

      Kassan vid periodens utgång uppgick till 42 650 TKR (46 134), varav nettokassa 26 659 TKR

      Orderingången för perioden uppgick till 18 421 TKR (21 458)

      Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3 235 TKR (3 310)

 Väsentliga händelser under perioden

  • Under oktober har acceptanstester för Rolling Optics nya produktionssystem, med tryckbredd upp till 1000 mm, genomförts och godkänts. Verksamheten fortsätter nu med att trimma in tillverknings-processerna för att succesivt kunna skala upp produktionskapaciteten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

      François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) lämnade den 16 januari 2023 ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) att överlåta samtliga sina Aktier till FCO till ett pris om 0,75 kronor per Aktie, samtliga sina Preferensaktier till ett pris om 2,97 kronor per Preferensaktie, och samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris om 0,225 kronor per Teckningsoption.

Den 23 januari 2023 höjde FCO priset i erbjudandet från 0,75 kronor per Aktie till 1,0 krona per Aktie och från 0,225 kronor per Teckningsoption till 0,3 kronor per Teckningsoption. Priset per Preferensaktie höjdes inte. Acceptfristen i Erbjudandet avslutas den 7 februari 2023. Styrelsen i Rolling Optics har den 23 januari 2023 rekommenderat Rolling Optics aktieägare och innehavare av Teckningsoptioner att acceptera det reviderade erbjudandet. För ytterligare information om budet, se bolagets PM samma dag, den 23 januari 2023. 

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl.7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se