Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), att bestämma antalet ordinarie styrelseledamöter till nio (9).

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från FCO, att till nya styrelseledamöter välja Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos och Michel Pays för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen består nu av Johan Stern (ordförande), Sorin Chiorescu, Otto Drakenberg, Anne Årneby, Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos och Michel Pays för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvoden åt nya styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från FCO, att inget arvode ska utgå till de nyvalda styrelseledamöterna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner

och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från FCO, om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att betalas kontant, genom kvittning och/eller apport. Aktier, teckningsoptioner och konvertibler får emitteras utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får inte motsvara en utspädning på mer än 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid stämmans beslut.

Information om extra bolagsstämma 2023

Ytterligare information om den extra bolagsstämman finns på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com under rubriken: Investors / Bolagsstyrning / Bolagsstämma.

Solna den 6 mars 2023

Rolling Optics Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.