Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 

(i)             dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 24 februari 2023, samt

 

(ii)           dels senast tisdagen den 28 februari 2023, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Rolling Optics Holding AB (publ), Solna Strandväg 3, 171 54 Solna, eller via e-post till fredrik.isaksson@rollingoptics.com.

 

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 24 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som begärts av aktieägare har begärts i sådan tid att registrering har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 28 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

 

OMBUD

Aktieägarnas rättigheter vid stämman kan utövas av ett ombud. Fullmakten måste vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta registreringen bör en kopia av fullmakten och andra behörighetshandlingar bifogas kallelsen till stämman. Fullmaktsformulär finns på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com och skickas per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 8. Val av nya styrelseledamöter.
 9. Fastställande av arvoden åt nya styrelseledamöter.
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 11. Stämmans avslutande.

 

FCO:S FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 7-10 PÅ DAGORDNINGEN

 

Punkt 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

FCO föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) ordinarie styrelseledamöter.

 

Punkt 8. Val av nya styrelseledamöter.

FCO föreslår att Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos samt Michel Pays väljs till nya styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

 

Under förutsättning att den extra bolagsstämman beslutar att välja Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos och Michel Pays till nya styrelseledamöter kommer styrelsen att bestå av Johan Stern (ordförande), Sorin Chiorescu, Otto Drakenberg, Anne Årneby, Thomas Savare, Etienne Couëlle, Jean-Michel Guichot, Claudia Volken Naveos och Michel Pays.

 

Information om de personer som föreslås bli valda som nya styrelseledamöter

 

Thomas Savare, född 1967

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ägare och VD för François-Charles Oberthur Group. Examen från Ecole Centrale Paris 1991.

 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i OBERTHUR CASH PROTECTION SA och Oberthur Fiduciaire AD (Bulgarien), VD för Oberthur Fiduciaire SAS och VHP SECURITY PAPER BV (Nederländerna).

 

Etienne Couëlle, född 1965

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Managing Director för Oberthur Fiduciaire och VHP Security Paper sedan 2021. Tidigare VD för Synlab France och medlem i Executive Committe för Synlab Group, COO för Labco Group, Senior Investment Director på 3i, Managing Director för Oberthur Cash Protection, VD för Oberthur Gaming Technologies, EVP för Oberthur Smart Cards USA, Industrial Director för Oberthur Fiduciaire, Manager Strategic Planning & Performance Management för KPMG Peat Marwick Consultants. Ingenjörsexamen från ESIEA och CENTRALE-SUPELEC i tillämpad matematik och industriell förvaltning.

 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Oberthur Fiduciaire AD (Bulgarien) och VHP SECURITY PAPER BV (Nederländerna).

 

Jean-Michel Guichot, född 1966

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Managing Director Finance för François-Charles Oberthur SAS Group sedan 2011. Examen från HEC, Paris 1989.

 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Oberthur Cash Protection SA och OF AD, (Bulgarien), styrelseordförande i VHP SECURITY PAPER BV (Nederländerna).

 

Claudia Volken Naveos, född 1976

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Group General Counsel för François-Charles Oberthur Group sedan 2012, tidigare advokat på Taj Law Firm (Deloitte). Examen från University Panthéon - Assas, Paris II och University of Fribourg, Schweiz, samt examen på avancerad nivå (DESS) inom europeisk affärsjuridik, University of Panthéon - Assas, Paris II 2003.

 

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i VHP SECURITY PAPER BV (Nederländerna).

 

Michel Pays, född 1961

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Flertalet nyckelpositioner i Oberthur Fiduciaire Group sedan 1988, med nuvarande befattning som Technical Officer för Oberthur Fiduciaire Group. Examen från French Engineer Printing School (EFPG Grenoble) 1986.

 

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

 

Information om de nuvarande styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.rollingoptics.com.

 

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt nya styrelseledamöter.

FCO föreslår att de styrelseledamöterna som föreslås för nyval inte ska erhålla någon ersättning för styrelseuppdraget.

 

 

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

FCO föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att betalas kontant, genom kvittning och/eller apport. Aktier, teckningsoptioner och konvertibler får emitteras utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får inte motsvara en utspädning på mer än 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid stämmans beslut.

 

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

 

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två

tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar dels om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

 

 

Solna i februari 2023

ROLLING OPTICS HOLDING AB (publ)

Styrelsen

 

 

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

 

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.