Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de befintliga styrelseledamöterna Thomas Savare, Jean-Michel Guichot, Etienne Couëlle och Sorin Chiorescu samt nyval av Axel Lundvall och Fredrik Nikolajeff för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Thomas Savare valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Lars Kylberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 280 000 kronor att fördelas på följande sätt: Sorin Chiorescu samt Fredrik Nikolajeff, som inte är anställda av Bolaget eller François-Charles Oberthur SAS, ska erhålla 140 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning vilka ska vara giltiga tillsvidare.

Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med 2 337 450,24 kronor genom indragning av samtliga preferensaktier för återbetalning till aktieägarna. Minskningen av aktiekapitalet genomförs genom obligatorisk inlösen av samtliga 14 609 064 utestående preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning. Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägarna genom utbetalning av ett preferensbelopp till innehavare av preferensaktier i Bolaget, med ett totalt inlösenbelopp om 43 388 920,08 kronor, motsvarande 2,97 kronor per preferensaktie. Inlösenbeloppet har beräknats i enlighet med bolagsordningen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och mot bakgrund av beslutet om minskning av aktiekapitalet, om ändring av bolagsordningen innebärande att bestämmelser om preferensaktier tas bort.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler att betalas kontant, genom kvittning och/eller apport.

Beslut om emission med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får inte motsvara en utspädning på mer än 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid stämmans beslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se.