Delårsrapport för perioden januari – september 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Juli-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 6 661 TKR (3 186), en ökning om 109 procent
 • Periodens resultat uppgick till -2 065 TKR (-5 377)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 062 TKR (-1 342)
 • Resultat per stamaktie var -0,01 kr (-0,03)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 32 406 TKR (45 817), varav nettokassa 15 781 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 4 442 TKR (8 602)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 14 414 TKR (8 875)

Januari-september

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 527 TKR (12 015), en ökning om 38 procent.
 • Periodens resultat uppgick till -11 500 TKR (-13 245)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -10 507 TKR (-7 918)
 • Resultat per stamaktie var -0,06 kr (-0,07)
 • Kassan vid periodens utgång uppgick till 32 406 TKR (45 817), varav nettokassa 15 781 TKR
 • Orderingången för perioden uppgick till 25 502 TKR (15 852)
 • Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 14 414 TKR (8 875)

Väsentliga händelser under perioden

 • Rolling Optics styrelse beslutade den 13 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2023, om nyemission av högst 19 795 772 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Syftet med Företrädesemissionen är att betala av Bolagets lån och därigenom minska Bolagets skuldsättning. Teckningskursen uppgår till 0,93 kronor per aktie, vilket vid fullteckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 18,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • I september kallade Rolling Optics styrelse till en extra bolagsstämma för att besluta om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och implementering av långsiktigt incitamentsprogram 2023/2026 samt beslut om bonus till deltagare i incitamentsprogram 2023/2026.
 • Skiljeförfarandet mellan Rolling Optics och FASE har fortsatt och den 25 september 2023 bildades den skiljenämnd, bestående av tre ledamöter, som ska avgöra tvisten.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 17 417 464 aktier, motsvarande cirka 88 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 2 378 308 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de villkor och anvisningar som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 18,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • En extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 7 250 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma nuvarande och framtida medarbetare i Bolaget.
 • Den 17 november 2023 ska Rolling Optics ge in sitt svaromål i skiljeförfarandet mot Fase Srl och därefter fortsätter skriftväxlingen i skiljemålet. Huvudförhandlingen kommer äga rum den 10 april 2024. Rolling Optics förväntar sig för närvarande en skiljedom i löpet av maj månad 2024.

För rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, VD Rolling Optics, +46 (0) 708 64 55 04, otto.drakenberg@rollingoptics.com

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 novemberi 2023 kl 7:30 CEST.

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska 3D-effekter.  Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics 3D-teknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics 3D-material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics 3D-effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.