Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) har idag lämnat ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) att överlåta samtliga sina Aktier till FCO till ett pris om 0,75 kronor per Aktie, samtliga sina Preferensaktier till ett pris om 2,97 kronor per Preferensaktie, och samtliga sina Teckningsoptioner till ett pris om 0,225 kronor per Teckningsoption (“Erbjudandet”). Acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 17 januari 2023 och avslutas omkring den 7 februari 2023.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande som FCO offentliggjorde idag den 16 januari 2023 samt den fullständiga erbjudandehandlingen som förväntas offentliggöras omkring den 17 januari 2023. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på FCO:s hemsida samt via en länk från Rolling Optics hemsida.

Styrelsen i Rolling Optics kommer nu att utvärdera Erbjudandet och därefter offentliggöra ett uttalande angående Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång.

 

Med anledning av Erbjudandet och identifierat intresse från andra industriella aktörer kommer styrelsen även att genomföra en genomlysning av olika strategiska alternativ.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Johan Stern, styrelsens ordförande, +46 709 62 98 44

Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 708 64 55 04