Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB

I bokslutskommunikén för 2022 meddelade styrelsen att den, på grund av den då pågående processen där François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) hade lämnat ett erbjudande till aktieägarna att avyttra sina aktier och samtidigt andra intressenter visade intresse för Rolling Optics, inte kunde ta ställning till huruvida det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov på moderbolagets aktier i dotterbolag. Efter att budet från FCO accepterats av styrelsen och en majoritet av aktieägarna, beslöt styrelsen att i samband med framtagningen av årsredovisningen för 2022 skriva ned värdet på aktierna i dotterbolag med 73 MSEK i enlighet med den värderingsprövning som genomförts.

Nedskrivningen påverkar inte koncernen utan endast moderbolagets räkenskaper.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Stern, styrelsens ordförande, +46 709 62 98 44

Otto Drakenberg, verkställande direktör, +46 708 64 55 04

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom tre affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; Brand Security för företag som vill skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter samt Brand Identity som innefattar de kunder som, utöver ökad säkerhet, vill använda Rolling Optics mikrooptiska effekter som en differentieringsstrategi när det gäller att bygga varumärke och skapa uppmärksamhet. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding ABs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se