Nyemission 2023

ROLLING OPTICS GENOMFÖR FULLT SÄKERSTÄLLD FÖRETRÄDESEMISSION
Teckningsperiod 22 september–6 oktober

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) beslutade den 13 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2023, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 18,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). På denna sida hittar du relevant information om Företrädesemissionen.

Villkor

Teckningskurs per aktie:
0,93 SEK

Emissionsvolym:
18,4 MSEK

Avstämningsdag:
20 september 2023

Teckningsperiod:
22 sep – 6 okt 2023

Teckningsrätt:
Fyrtioen (41) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.