Pressmeddelanden (Icke-regulatoriska)

Ny valberedning för Rolling Optics

PM Icke-regulatoriska

I enlighet med vid årsstämma den 4 maj 2021 fastlagda principer, har en ny valberedning formerats baserat på aktieägandet per den sista bankdagen i september 2021. Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av: · Sorin Chiorescu, ordförande valberedningen, Forestum Capital AB · Axel Lundvall · Johan Stern, ordförande Rolling Optics…

Läs mer

Rolling Optics rapport för januari–september 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 november 2021, lämnat rapport för perioden januari till september.

Läs mer

Sämre marknadsförutsättningar - Rolling Optics kraftsamlar mot High Security, avser säkra finansiering via företrädesemission för att tillvarata affärsmöjligheter och inleder strategisk genomlysning

PM Regulatoriska

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. 2021-10-20 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 19 augusti 2021, lämnat delårsrapport för perioden januari till juni. April-juni · Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 916 Tkr (2 972), en ökning om 200 procent · Nettoresultatet uppgick till -3 569 Tkr (-23 987) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3…

Läs mer

Ny VD och styrelseledamöter i Rolling Optics Holding förvärvar optioner

PM Regulatoriska

27 maj 2021 Efter det att styrelsen i Rolling Optics Holding utsett Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef har denne från ett antal större aktieägare i bolaget förvärvat sammanlagt 1 500 000 optioner, motsvarande lika många aktier, med en löptid om 5 år och ett lösenpris om 10 kronor per aktie. De nytillträdda styrelseledamöterna Anne Årneby…

Läs mer

Hans-Petter Andersson ny VD i Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

27 maj 2021 Styrelsen har idag utsett Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef i Rollings Optics Holding AB. Bolagets grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer fortsatt ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.

Läs mer

Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 4 maj 2021

PM Regulatoriska

För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 samt för att följa regler och allmänna föreskrifter som utfärdats av myndigheter genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum. Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151) idag den 4 maj 2021 fattades bland…

Läs mer

Rolling Optics rapport för januari–mars 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Läs mer

Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2020

PM Regulatoriska

Årsredovisningen för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020. Solna 1 april 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta: Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com Informationen lämnades, genom ovanstående…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. 

Läs mer

RP Ventures beslutar om utdelning av 16 482 801 stamaktier i Rolling Optics Holding AB

PM Icke-regulatoriska

RP Ventures – som under en längre tid fram till våren 2020 varit Rolling Optics största aktieägare – har beslutat att dela ut huvuddelen av sitt innehav till ägarna i RP Ventures. De ägare i RP Ventures som även är personer i ledande ställning i Rolling Optics är enligt MAR-reglerna tvingade att rapportera mottagna aktier…

Läs mer

Rolling Optics bokslutskommuniké för januari–december 2020

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Läs mer

Styrelseledamot i Rolling Optics Holdning AB avgår på egen begäran

PM Regulatoriska

Hans Andréasson har idag meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen i Rolling Optics Holding AB för att få mer tid för sina övriga engagemang.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stern, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, johan@stern.nu Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2020 kl. 17:50 CEST.…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB avslutar avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (Rolling Optics) har valt att avslutat avtalet med Erik Penser Bank som likviditetsgarant för Rolling Optics aktie. Avtalets sista dag var fredagen den 11 december 2020.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners…

Läs mer

Libanons centralbank ger ut minnessedel med Rolling Optics revolutionerande 3D-teknologi

PM Regulatoriska

Den nya sedeln med valören 100 000 Livres, som ges ut i samband med firandet av Libanons 100 år som stat, är en av de säkraste i världen. Nyheten presenterades den 7 december 2020 av Libanons centralbank. Libanon blir därmed det första landet i världen att använda sig utav den nya säkerhetsfunktionen Cinema[TM] – vilken…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, höll idag måndagen den 7 december 2020 extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Aktieägare som representerade 41 355 861 stamaktier (1 röst per aktie) och 2 154 061 preferensaktier (1/10-dels röst per aktie) var närvarande på stämman, motsvarande totalt 28,4% av antalet röster i bolaget. …

Läs mer

Rolling Optics påbörjar rekrytering av ny VD inför intensifierad marknadsbearbetning

PM Regulatoriska

Som ett led i den intensifierade kommersialiseringen av Rolling Optics mikrooptiska säkerhetslösningar har styrelsen idag fattat beslut att förstärka ledningen genom att påbörja rekryteringen av en ny VD och koncernchef. Rollings Optics grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer, efter att en ny VD tillträtt, ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 december 2020 kl 10.00 i bolagets lokal, på Solna Strandväg 3.

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari – september 2020

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Läs mer

Ny valberedning för Rolling Optics

PM Icke-regulatoriska

I enlighet med vid årsstämma den 9 maj 2019 fastlagda principer, har en ny valberedning formerats baserat på aktieägandet per den sista bankdagen i augusti 2020.

Läs mer

Rolling Optics genomför en riktad nyemission av stamaktier och tillförs härigenom 30 MSEK

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Rolling Optics utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Rolling Optics delårsrapport för perioden januari – juni 2020

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Den nuvarande koncernstrukturen skapades 9 juni 2020 genom att dåvarande ICTA AB (nuvarande Rolling Optics Holding AB) genom en apportemission förvärvade samtliga aktier i Rolling Optics International AB.

Läs mer

CCL lanserar revolutionerande produkt för sedelsäkerhet med Rolling Optics teknologi

PM Regulatoriska

Genom ett tätt samarbete har CCL Secure Ltd (“CCL”) och Rolling Optics lyckats integrera Rolling Optics unika 3D-teknologi i CCLs tillverkningsprocess av polymera sedlar. Produkten som lanseras nu heter CINEMA[TM] och möjliggör fullständig integration av Rolling Optics säkerhetseffekter redan under sedelsubstratets första tillverkningssteg. Detta exemplifieras genom tillverkning och lansering av en så kallad ”House Note”,…

Läs mer

Rolling Optics tecknar distributionsavtal med kinesiska Shenzhen YUTO Packaging Technology

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) har idag tecknat distributionsavtal med det kinesiska premiumförpackningsbolaget Shenzhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. (”YUTO”) avseende försäljning av Rolling Optics patenterade mikrooptiska 3D-materiel i Kina.

Läs mer

Rolling Optics Holding AB uppdaterar sin finansiella kalender

PM Regulatoriska

Styrelsen i Rolling Optics Holding AB har uppdaterat bolagets finansiella kalender enligt nedan.

Läs mer

ICTA AB har bytt namn till Rolling Optics Holding AB och presenterar tidplan för utgivande av preferensaktier och apportemission

PM Regulatoriska

Beslut om bland annat namnbyte, utgivande av preferensaktier och apportemission som fattats vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ):s (”ICTA”) den 26 maj 2020 har idag registrerats hos Bolagsverket. ICTA byter därmed namn till Rolling Optics Holding AB samt presenterar tidplan för fondemission med utgivning av preferensaktie och apportemission.

Läs mer

ICTA har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market

PM Regulatoriska

ICTA AB (publ) (blivande Rolling Optics Holding AB (publ)) har idag godkänts för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är idag den 27 maj 2020 och första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 28 maj 2020. I samband med…

Läs mer

ICTA AB förvärvar Rolling Optics International AB och presenterar uppdaterad aktieägarlista

PM Regulatoriska

I enlighet med tidigare publicerad stämmokommunikén beslutades idag vid extra bolagsstämman i ICTA AB (publ) (”ICTA”) bland annat att dels emittera preferensaktier till ICTAs nuvarande aktieägare, dels genom apportemission av nya stamaktier förvärva Rolling Optics International AB (publ) (”Rolling Optics”). Idag har samtliga befintliga aktier i Rolling Optics apportreserverats, med stöd av fullmakt som lämnats…

Läs mer

Ny verkställande direktör, koncernledning och finansiell kalender i ICTA AB under namnändring till Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

Vid konstituerande styrelsesammanträde i ICTA AB (publ) under namnändring till Rolling Optics Holding AB (publ) (”Bolaget”) idag den 26 maj 2020 fattades bland annat följande beslut. Axel Lundvall utsågs till ny verkställande direktör i Bolaget Styrelsen utsåg Rolling Optics grundare och VD Axel Lundvall till ny VD och koncernchef i Bolaget. Axel Lundvall tillträder omedelbart.…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i ICTA under namnändring till Rolling Optics Holding

PM Regulatoriska

Vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ) (”ICTA” eller ”Bolaget”) idag den 26 maj 2020 fattades bland annat beslut att genom apportemission förvärva Rolling Optics International AB – ett ledande företag inom 3D-mikoroptiska säkerhetslösningar, samt att byta namn till Rolling Optics Holding AB (publ). Vidare valde stämman ny styrelse med Johan Stern som ordförande. Stämman…

Läs mer

ICTA AB uppfyller noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

PM Regulatoriska

Pressmeddelande

Läs mer

ICTA erhåller villkorat godkännande om avnotering av ICTAs aktie från Nasdaq Stockholm inför listbyte till Nasdaq First North Growth Market

PM Regulatoriska

Pressmeddelande

Läs mer

Som ett led i ICTAs planerade listbyte till Nasdaq First North Growth Market ansöker bolaget om avnotering från Nasdaq Stockholm

PM Regulatoriska

Pressmeddelande

Läs mer

ICTA Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

PM Regulatoriska

· Tilläggsköpeskilling för FFW om cirka 39 MSEK har erhållits · Verksamheten avyttrad: nettoomsättningen uppgick till noll (86,9) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 13,7 (5,7) MSEK · Vinst per aktie uppgick till 1,19 (0,22) SEK · Efter kvartalets slut annonserades avsikten att genom apportemission förvärva Rolling Optics

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA AVSEENDE MÖTESORDFÖRANDE, STYRELSE OCH STYRELSEARVODEN

PM Regulatoriska

ICTA AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 2 april 2020 avsikten att genom apportemission förvärva Rolling Optics International AB, ett ledande företag inom avancerade 3D mikrooptiska säkerhetslösningar. Styrelsen i Bolaget har kallat till extra stämma den 26 maj 2020 för att fatta beslut om förvärvet samt en rad relaterade förändringar avseende antal aktier, aktiekapital och aktiekapitalgränser…

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i ICTA AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i Erik Penser Banks lokaler med adress Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas 30 minuter innan stämman öppnas. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta vid stämman ska: · dels vara införd…

Läs mer

Årsstämma i ICTA

PM Regulatoriska

Pressmeddelande

Läs mer

Reviderat förslag avseende revisor inför årsstämma i ICTA

PM Regulatoriska

Pressmeddelande

Läs mer

ICTA avser genom apportemission förvärva Rolling Optics med verksamhet inom avancerade 3D mikrooptiska säkerhetslösningar samt föreslår extra kontant utdelning och fondemission av preferensaktier

PM Regulatoriska

ICTA AB (publ) (”ICTA”) och Rolling Optics International AB (publ) (”Rolling Optics”) offentliggör avsikten att ICTA förvärvar samtliga aktier i Rolling Optics genom en apportemission av högst 123 048 275 nya aktier som vederlag för aktierna i Rolling Optics (”Transaktionen”). Apportemissionen avses beslutas vid en extra bolagsstämma i ICTA som är planerad att hållas den 26…

Läs mer

ICTA har erhållit besked om att tilläggsköpeskilling hänförlig till avyttringen av FFW beräknas uppgå till cirka 40 MSEK

PM Regulatoriska

Pressmeddelande

Läs mer

ICTAs årsredovisning tillgänglig på webben inför årsstämma

PM Regulatoriska

Pressmeddelande Årsredovisningen för ICTA AB (publ) för år 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.icta.se under ”Investerarinformation”. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ICTA AB (PUBL)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i ICTA AB (publ), 556056-5151, kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.00 i konferenslokalen ”Kusken”, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 april 2020; ·…

Läs mer

ICTA årsstämma

PM Regulatoriska

Styrelsen i ICTA AB (publ) har fattat beslut att tidigarelägga årsstämman avseende räkenskapsåret 2019 och avser kalla till stämma den 16 april 2020 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm. För mer information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, CFO, +46 (0) 708 46 89 25, claes.hagberg@icta.se ICTA AB (publ) (org nr 556056-5151) Besöksadress:…

Läs mer

ICTA Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

PM Regulatoriska

FJÄRDE KVARTALET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 42,9 (84,2) MSEK · Rörelseresultatet, exklusive nedskrivningar, ökade med 7 procent till 5,0 (4,7) MSEK · Vinst per aktie uppgick till 6,80 (-2,72) SEK · Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades under fjärde kvartalet · Ny ledning tillsatt HELÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 313,3 (319,4)…

Läs mer

ICTA tecknar avtal om likviditetsgaranti

PM Regulatoriska

Pressmeddelande                                                                                                            …

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i ICTA

PM Regulatoriska

Vid extra bolagsstämma i ICTA AB (publ) idag den 14 november 2019 fattades beslut om godkännande av styrelsens förslag om kontant vinstutdelning av ett sammanlagt belopp om 114 028 699,20 kronor, motsvarande 7,80 kronor per aktie. Beslutet fattades enhälligt. Styrelsen har, efter det att avyttringen av FFW fullbordats, fastställt avstämningsdag till den 18 november 2019.…

Läs mer

ICTA har slutfört avyttringen av FFW och tillsatt ny ledning

PM Regulatoriska

Regulatoriskt pressmeddelande                                                                                                       12 november…

Läs mer

ICTA Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

PM Regulatoriska

Tredje kvartalet 2019 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 90,5 MSEK och rörelseresultatet ökade med 41 procent till 4,8 MSEK under tredje kvartalet • Vinst per aktie för årets nio första månader uppgick till SEK 0,59 per aktie • Såväl innehavet i River som i FFW avyttrades efter rapportperiodens utgång • ICTA genomför en…

Läs mer

Avyttringen av aktierna i River Cresco AB har slutförts

PM Regulatoriska

Till följd av att extra bolagsstämma i ICTA AB (publ) idag beslutade om godkännande av överlåtelsen av ICTAs aktieinnehav i River Cresco AB har överlåtelsen nu slutförts genom att köparen tillträtt aktierna i River Cresco AB samt bolaget erhållit köpeskillingen för de förvärvade aktierna. För mer information om överlåtelsen av aktierna i River Cresco AB…

Läs mer