Pressmeddelanden (Icke-regulatoriska)

Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023

PM Regulatoriska

Vid extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 6 mars 2023 fattades bland annat följande beslut.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

På begäran av François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), som till följd av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr. 556056-5151, (“Rolling Optics” eller ”Bolaget”) innehar cirka 65 procent av det totala antalet aktier och röster i Rolling Optics, kallas aktieägarna i Rolling Optics härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars…

Läs mer

Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics

PM Icke-regulatoriska

Den 9 februari gav den polska centralbanken, Narodowny Bank Polski (NBP), ut en ny minnessedel med den optiska säkerhetseffekten Cinema[TM],[ ]som är resultatet av ett utvecklingssamarbete mellan CCL Secure och Rolling Optics.

Läs mer

Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari–december 2022

PM Regulatoriska

Oktober-december •      Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 651 TKR (3 635) •      Periodens resultat uppgick till -3 005 TKR (-5 296) •      Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 768 TKR (-2 882) •      Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,04) •      Kassan vid periodens utgång uppgick till 42 650 TKR…

Läs mer

Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

PM Icke-regulatoriska

Styrelsen[1] för Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna i Rolling Optics att acceptera François-Charles Oberthur SAS:s (“FCO”) offentliga uppköpserbjudande. Detta uttalande görs av styrelsen för Rolling Optics i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna"). Bakgrund Den 16 januari 2023 lämnade FCO ett kontanterbjudande till innehavarna av…

Läs mer

Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

PM Icke-regulatoriska

Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) har idag lämnat ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) att överlåta samtliga sina Aktier till FCO till ett pris om 0,75…

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

PM Regulatoriska

Delårsrapport för perioden januari – september 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Juli-september · Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 186 TKR (4 620) · Periodens resultat uppgick till -5 377 TKR (-3 304) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 342 TKR (-6 946) · Resultat per stamaktie var…

Läs mer

Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022

PM Regulatoriska

Rolling Optics rapport för perioden januari – juni 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har i dag, 26 augusti 2022, lämnat rapport för perioden januari till juni. April-juni •        Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 263 TKR (8916) •        Periodens resultat uppgick till -4 765 TKR (-3 569) •        Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs mer

Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör

PM Regulatoriska

Hans-Petter Andersson meddelade den 13 juni 2022 sin avsikt att lämna befattningen som verkställande direktör i Rolling Optics Holding AB. Men anledning av detta har styrelsen idag utsett styrelseledamoten Otto Drakenberg till tillförordnad verkställande direktör med tillträde den 8 augusti 2022. Otto är civilekonom från Stockholms universitet och har tidigare haft uppdrag som koncernchef för…

Läs mer

Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holdings AB (”Rolling Optics”) innehar genom dotterbolag en revers om 4 000 000 euro som ställdes ut den 12 november 2019 av Fiona Acquisition ApS, numera FFW Group ApS (”Gäldenären”) som en delbetalning vid detta bolags förvärv av FFW (”Reversen”). Reversen förfaller till betalning den 12 november 2025 och löper med 4,5% ränta…

Läs mer

VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics

PM Regulatoriska

Hans-Petter Andersson har idag meddelat styrelsen sin avsikt att lämna befattningen som verkställande direktör i Rolling Optics Holding AB. Styrelsen avser med anledning av detta omgående inleda processen att rekrytera en ny VD till bolaget. Hans-Petter Andersson kvarstår i sin tjänst under uppsägningstiden, som löper på sex månader, till dess en ersättare utsetts. För ytterligare…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 10 maj 2022

PM Regulatoriska

Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151), idag den 10 maj 2022, fattades bland annat följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag och koncernen för räkenskapsåret 2021. Styrelse och styrelsearvode Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra…

Läs mer

Rolling Optics utser Fredrik Isaksson till CFO

PM Regulatoriska

Rolling Optics har idag tecknat anställningsavtal med Fredrik Isaksson som ny CFO. Fredrik (f.1962) har lång erfarenhet av att arbeta som CFO i mindre teknikbolag och har tidigare innehavt tjänsten på Novator AB och Autodiagnos AB. Fredrik tillträder sin tjänst den 9 maj och kommer under de första veckorna att arbeta deltid parallellt med avgående…

Läs mer

Rolling Optics rapport för perioden januari–mars 2022

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 maj 2022, lämnat rapport för perioden januari till mars. Januari-mars · Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 566 TKR (9 703), en minskning om 43 procent · Periodens resultat uppgick till -3 103 TKR (-595) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2…

Läs mer

Portals lanserar Motus[TM] – en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik

PM Icke-regulatoriska

Portals lanserar idag Motus[TM], en säkerhetstråd avsedd att integreras i papperssedlar, på Global Currency Forum i Spanien. ”Motus” betyder rörelse på latin och i produkten används Rolling Optics mikrooptiska film som bas för att skapa visuellt attraktiva rörelser i säkerhetstråden som är lätta känna igen för användaren och som därmed försvårar förfalskningar. Mer information om…

Läs mer

Rolling Optics tecknar exklusiva utvecklingsavtal och distributörsavtal med Fase Srl – en ledande global leverantör av säkerhetskomponenter till säkerhetspapper

PM Regulatoriska

Rolling Optics AB (”Rolling Optics”) har idag tecknat ett exklusivt utvecklingsavtal och ett exklusivt distributörsavtal med det italienska bolaget Fase Srl (”Fase”), ett dotterbolag till Portals International Ltd (www.portalsinternational.com) avseende utveckling och distribution av mikrooptiska säkerhetskomponenter för användning i papperssedlar. Utvecklingsavtalet löper över tre år och distributörsavtalet löper över tio år, båda med möjlighet till…

Läs mer

Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL,…

Läs mer

Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot

PM Regulatoriska

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, har kallat till Bolagsstämma att hållas i bolagets lokal Solna Strandväg 3, kl 10, den 10 maj 2022. Valberedningen kompletterar här sitt förslag gällande styrelseledamöter. För övriga punkter på årsstämmodagordningen hänvisas till Kallelsen till årsstämma. Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter föreslår valberedningen…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 kl 10 i bolagets lokaler Solna Strandväg 3.  RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021

PM Regulatoriska

Årsredovisningen för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2021 är nu offentliggjord för räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021. Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ) Tel: +46 70-147 81 13 E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för…

Läs mer

Rolling Optics offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

PM Regulatoriska

· Företrädesemissionen tecknades till 80 procent, varav 55 procent tecknats med och utan stöd av uniträtter och 25 procent tecknades i enlighet med garantiavtal · Totalt tillförs bolaget 20 MSEK före emissionskostnader · Den totala utspädningen blir 21,1 procent

Läs mer

CFO Carin Jakobson kommer lämna Rolling Optics Holding i juni

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB:s meddelar idag att Carin Jakobson valt att lämna sin tjänst som CFO för en position utanför bolaget. Carin har haft sin roll sedan 2018 och kommer fortsätta i denna under hennes uppsägningstid, för att säkerställa en ordnad övergångsperiod till dess att en ny CFO tillträder. Processen med att rekrytera en ny…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förestående företrädesemission

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL,…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma 23 februari 2022 i Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

Vid extra bolagsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151) idag den 23 februari 2022 fattades bland annat följande beslut: Godkännande av styrelsens förslag om företrädes emission av units Stämman godkände styrelsen förslag om nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare om ca 25 msek med option om ytterligare 17 msek i enlighet med förslaget…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 februari 2022 kl. 13.00 på Solna Strandväg 3, Solna. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15…

Läs mer

Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari–december 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 februari 2022, lämnat rapport för perioden januari till december.

Läs mer

Rolling Optics genomför en garanterad företrädesemission av units om cirka 25 MSEK

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Läs mer

Ny valberedning för Rolling Optics

PM Icke-regulatoriska

I enlighet med vid årsstämma den 4 maj 2021 fastlagda principer, har en ny valberedning formerats baserat på aktieägandet per den sista bankdagen i september 2021. Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av: · Sorin Chiorescu, ordförande valberedningen, Forestum Capital AB · Axel Lundvall · Johan Stern, ordförande Rolling Optics…

Läs mer

Rolling Optics rapport för januari–september 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 november 2021, lämnat rapport för perioden januari till september.

Läs mer

Sämre marknadsförutsättningar - Rolling Optics kraftsamlar mot High Security, avser säkra finansiering via företrädesemission för att tillvarata affärsmöjligheter och inleder strategisk genomlysning

PM Regulatoriska

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. 2021-10-20 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 19 augusti 2021, lämnat delårsrapport för perioden januari till juni. April-juni · Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 916 Tkr (2 972), en ökning om 200 procent · Nettoresultatet uppgick till -3 569 Tkr (-23 987) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3…

Läs mer

Ny VD och styrelseledamöter i Rolling Optics Holding förvärvar optioner

PM Regulatoriska

27 maj 2021 Efter det att styrelsen i Rolling Optics Holding utsett Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef har denne från ett antal större aktieägare i bolaget förvärvat sammanlagt 1 500 000 optioner, motsvarande lika många aktier, med en löptid om 5 år och ett lösenpris om 10 kronor per aktie. De nytillträdda styrelseledamöterna Anne Årneby…

Läs mer

Hans-Petter Andersson ny VD i Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

27 maj 2021 Styrelsen har idag utsett Hans-Petter Andersson till ny VD och koncernchef i Rollings Optics Holding AB. Bolagets grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer fortsatt ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.

Läs mer

Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 4 maj 2021

PM Regulatoriska

För att minska risken för smittspridning med anledning av COVID-19 samt för att följa regler och allmänna föreskrifter som utfärdats av myndigheter genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Därmed ägde någon fysisk stämma inte rum. Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151) idag den 4 maj 2021 fattades bland…

Läs mer

Rolling Optics rapport för januari–mars 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Läs mer

Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2020

PM Regulatoriska

Årsredovisningen för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/. Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2020. Solna 1 april 2021 För ytterligare information, vänligen kontakta: Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com Informationen lämnades, genom ovanstående…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2021. 

Läs mer

RP Ventures beslutar om utdelning av 16 482 801 stamaktier i Rolling Optics Holding AB

PM Icke-regulatoriska

RP Ventures – som under en längre tid fram till våren 2020 varit Rolling Optics största aktieägare – har beslutat att dela ut huvuddelen av sitt innehav till ägarna i RP Ventures. De ägare i RP Ventures som även är personer i ledande ställning i Rolling Optics är enligt MAR-reglerna tvingade att rapportera mottagna aktier…

Läs mer

Rolling Optics bokslutskommuniké för januari–december 2020

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Läs mer

Styrelseledamot i Rolling Optics Holdning AB avgår på egen begäran

PM Regulatoriska

Hans Andréasson har idag meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen i Rolling Optics Holding AB för att få mer tid för sina övriga engagemang.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stern, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, johan@stern.nu Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2020 kl. 17:50 CEST.…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB avslutar avtal med Erik Penser Bank som likviditetsgarant

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (Rolling Optics) har valt att avslutat avtalet med Erik Penser Bank som likviditetsgarant för Rolling Optics aktie. Avtalets sista dag var fredagen den 11 december 2020.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Axel Lundvall, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 737 78 24 28, axel.lundvall@rollingoptics.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners…

Läs mer

Libanons centralbank ger ut minnessedel med Rolling Optics revolutionerande 3D-teknologi

PM Regulatoriska

Den nya sedeln med valören 100 000 Livres, som ges ut i samband med firandet av Libanons 100 år som stat, är en av de säkraste i världen. Nyheten presenterades den 7 december 2020 av Libanons centralbank. Libanon blir därmed det första landet i världen att använda sig utav den nya säkerhetsfunktionen Cinema[TM] – vilken…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, höll idag måndagen den 7 december 2020 extra bolagsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Aktieägare som representerade 41 355 861 stamaktier (1 röst per aktie) och 2 154 061 preferensaktier (1/10-dels röst per aktie) var närvarande på stämman, motsvarande totalt 28,4% av antalet röster i bolaget. …

Läs mer

Rolling Optics påbörjar rekrytering av ny VD inför intensifierad marknadsbearbetning

PM Regulatoriska

Som ett led i den intensifierade kommersialiseringen av Rolling Optics mikrooptiska säkerhetslösningar har styrelsen idag fattat beslut att förstärka ledningen genom att påbörja rekryteringen av en ny VD och koncernchef. Rollings Optics grundare och nuvarande VD Axel Lundvall kommer, efter att en ny VD tillträtt, ansvara för affärsområdet High Security och koncernens fortsatta övergripande teknologiutveckling.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 december 2020 kl 10.00 i bolagets lokal, på Solna Strandväg 3.

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari – september 2020

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

Läs mer

Ny valberedning för Rolling Optics

PM Icke-regulatoriska

I enlighet med vid årsstämma den 9 maj 2019 fastlagda principer, har en ny valberedning formerats baserat på aktieägandet per den sista bankdagen i augusti 2020.

Läs mer

Rolling Optics genomför en riktad nyemission av stamaktier och tillförs härigenom 30 MSEK

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Rolling Optics utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs mer

Rolling Optics delårsrapport för perioden januari – juni 2020

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Den nuvarande koncernstrukturen skapades 9 juni 2020 genom att dåvarande ICTA AB (nuvarande Rolling Optics Holding AB) genom en apportemission förvärvade samtliga aktier i Rolling Optics International AB.

Läs mer