Pressmeddelanden (Regulatoriska)

Rolling Optics Holding AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller “Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av årsstämman den 22 maj 2024 och för vilken teckningsperioden avslutades den 14 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Den slutliga sammanräkningen visar att 9 635 622 aktier, motsvarande cirka 90,9 procent av de…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 22 maj 2024

PM Regulatoriska

Vid årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr. 556056-5151, (”Bolaget”) den 22 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rollingoptics.com.

Läs mer

Skiljedom mellan Fase S.r.l. och Rolling Optics

PM Regulatoriska

Den 4 april 2023 sade Rolling Optics upp två exklusiva avtal som hade ingåtts den 29 april 2022 med det italienska bolaget Fase S.r.l. (”Fase”) rörande utveckling och distribution av mikrooptiska säkerhetslösningar. Den 30 juni 2023 påkallade Fase skiljeförfarande mot Rolling Optics under påstående att Rolling Optics uppsägning varit obefogad. Fase begärde bland annat att…

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari – mars 2024

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 8 maj 2024, lämnat rapport för perioden januari till mars 2024.

Läs mer

Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2023

PM Regulatoriska

Årsredovisningen för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2023 är nu offentliggjord för räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2023.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 klockan 09:00 i Bolagets lokaler på Solna Strandväg 3 i Solna. Inpassering till stämman påbörjas klockan 08:30.

Läs mer

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB föreslår företrädesemission om cirka 8,8 MSEK

PM Regulatoriska

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att årsstämman den 22 maj 2024 beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 8,8 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen…

Läs mer

Rolling Optics första order inom High Security

PM Regulatoriska

Rolling Optics (RO) samarbetspartner Oberthur Fiduciaire (OF) beställer mikro-optiskt material för konvertering till säkerhetstråd och integration i cirkulerande papperssedlar i två olika valörer.

Läs mer

Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari–december 2023

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 9 februari 2024, lämnat rapport för perioden januari till december 2023.

Läs mer

Ny VD i Rolling Optics den 12 februari 2024

PM Regulatoriska

Jean-Michel Guichot, som är styrelseledamot i Rolling Optics Holding AB (publ), har av en enig styrelse utsetts som ny tillförordnad VD i Rolling Optics Holding AB (publ) från och med den 12 februari 2024, då han efterträder Otto Drakenberg.

Läs mer

Rolling Optics byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB  (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man byter Certified Adviser från Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari – september 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

PM Regulatoriska

Juli-september · Nettoomsättning för perioden uppgick till 6 661 TKR (3 186), en ökning om 109 procent · Periodens resultat uppgick till -2 065 TKR (-5 377) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 062 TKR (-1 342) · Resultat per stamaktie var -0,01 kr (-0,03) · Kassan vid periodens utgång…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma 25 oktober 2023 i Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

Vid extra bolagsstämman i Rolling Optics Holding AB, org.nr 556056-5151 (”Bolaget”) idag den 25 oktober 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständigt förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.rollingoptics.com.   Beslut om emission…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller “Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 13 september 2023, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, och för vilken teckningsperioden avslutades den 6 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”). Den slutliga sammanräkningen visar att…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 oktober 2023 klockan 09:00 i Bolagets lokaler på Solna Strandväg 3 i Solna. Inpassering till stämman påbörjas klockan 08:30

Läs mer

Rolling Optics Holding AB beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 18,4 MSEK

PM Regulatoriska

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2023, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 18,4 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden. Företrädesemissionen…

Läs mer

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

PM Regulatoriska

April - juni · Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 818 TKR (3 263), en ökning om 78 procent · Periodens resultat uppgick till -4 859 TKR (-4 765) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 517 TKR (-3 921) · Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,03) · Kassan vid…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 25 maj 2023

PM Regulatoriska

Vid årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr. 556056-5151, (”Bolaget”) den 25 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rollingoptics.com.

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari – mars 2023 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151

PM Regulatoriska

Januari - mars · Nettoomsättning för perioden uppgick till 4 048 TKR (5 566), en minskning om 27 procent · Periodens resultat uppgick till -4 576 TKR (-3 103) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 929 TKR (-2 655) · Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,02) · Kassan vid…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2022

PM Regulatoriska

Årsredovisningen för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2022 är nu offentliggjord för räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2022. Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Otto Drakenberg, VD, Rolling Optics Holding AB (publ) Tel: +46 70-962 98 44 E-mail: otto.drakenberg@rollingoptics.com Om Rolling Optics Med rötterna i forskning…

Läs mer

Kommentar från styrelsen avseende nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier i moderbolaget Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

I bokslutskommunikén för 2022 meddelade styrelsen att den, på grund av den då pågående processen där François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) hade lämnat ett erbjudande till aktieägarna att avyttra sina aktier och samtidigt andra intressenter visade intresse för Rolling Optics, inte kunde ta ställning till huruvida det skulle föreligga ett nedskrivningsbehov på moderbolagets aktier i dotterbolag.…

Läs mer

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 i Rolling Optics

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB  (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2. Den 24 april avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2. Totalt nyttjades 13 084 726 optioner av serie TO 2, vilket motsvarar cirka 98,1 procent av det totala antalet optioner av serie TO 2. Totalt tillförs…

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 13:00 i Bolagets lokaler på Solna Strandväg 3 i Solna. Inpassering till stämman påbörjas klockan 12:30.

Läs mer

Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 2, teckningsperiod inleds den 11 april 2023

PM Regulatoriska

Teckningskursen i Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 2 (”TO 2”) har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,61 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds den 11 april 2023 och pågår till och med den 24 april 2023. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny…

Läs mer

Extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) den 6 mars 2023

PM Regulatoriska

Vid extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 6 mars 2023 fattades bland annat följande beslut.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

På begäran av François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), som till följd av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr. 556056-5151, (“Rolling Optics” eller ”Bolaget”) innehar cirka 65 procent av det totala antalet aktier och röster i Rolling Optics, kallas aktieägarna i Rolling Optics härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars…

Läs mer

Polen lanserar minnessedel med 3D-effekter från Rolling Optics

PM Icke-regulatoriska

Den 9 februari gav den polska centralbanken, Narodowny Bank Polski (NBP), ut en ny minnessedel med den optiska säkerhetseffekten Cinema[TM],[ ]som är resultatet av ett utvecklingssamarbete mellan CCL Secure och Rolling Optics.

Läs mer

Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari–december 2022

PM Regulatoriska

Oktober-december •      Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 651 TKR (3 635) •      Periodens resultat uppgick till -3 005 TKR (-5 296) •      Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 768 TKR (-2 882) •      Resultat per stamaktie var -0,02 kr (-0,04) •      Kassan vid periodens utgång uppgick till 42 650 TKR…

Läs mer

Uttalande från styrelsen i Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

PM Icke-regulatoriska

Styrelsen[1] för Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) rekommenderar aktieägarna i Rolling Optics att acceptera François-Charles Oberthur SAS:s (“FCO”) offentliga uppköpserbjudande. Detta uttalande görs av styrelsen för Rolling Optics i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna"). Bakgrund Den 16 januari 2023 lämnade FCO ett kontanterbjudande till innehavarna av…

Läs mer

Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande

PM Icke-regulatoriska

Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) har idag lämnat ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) i Rolling Optics Holding AB (publ) (”Rolling Optics”) att överlåta samtliga sina Aktier till FCO till ett pris om 0,75…

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

PM Regulatoriska

Delårsrapport för perioden januari – september 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Juli-september · Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 186 TKR (4 620) · Periodens resultat uppgick till -5 377 TKR (-3 304) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 342 TKR (-6 946) · Resultat per stamaktie var…

Läs mer

Rolling Optics rapport för perioden januari-juni 2022

PM Regulatoriska

Rolling Optics rapport för perioden januari – juni 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har i dag, 26 augusti 2022, lämnat rapport för perioden januari till juni. April-juni •        Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 263 TKR (8916) •        Periodens resultat uppgick till -4 765 TKR (-3 569) •        Kassaflödet från den löpande verksamheten…

Läs mer

Rolling Optics utser Otto Drakenberg till tf verkställande direktör och Axel Lundvall till vice verkställande direktör

PM Regulatoriska

Hans-Petter Andersson meddelade den 13 juni 2022 sin avsikt att lämna befattningen som verkställande direktör i Rolling Optics Holding AB. Men anledning av detta har styrelsen idag utsett styrelseledamoten Otto Drakenberg till tillförordnad verkställande direktör med tillträde den 8 augusti 2022. Otto är civilekonom från Stockholms universitet och har tidigare haft uppdrag som koncernchef för…

Läs mer

Rolling Optics avser lösa in preferensaktier efter avtal om förtida reversinlösen

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holdings AB (”Rolling Optics”) innehar genom dotterbolag en revers om 4 000 000 euro som ställdes ut den 12 november 2019 av Fiona Acquisition ApS, numera FFW Group ApS (”Gäldenären”) som en delbetalning vid detta bolags förvärv av FFW (”Reversen”). Reversen förfaller till betalning den 12 november 2025 och löper med 4,5% ränta…

Läs mer

VD Hans-Petter Andersson avser lämna Rolling Optics

PM Regulatoriska

Hans-Petter Andersson har idag meddelat styrelsen sin avsikt att lämna befattningen som verkställande direktör i Rolling Optics Holding AB. Styrelsen avser med anledning av detta omgående inleda processen att rekrytera en ny VD till bolaget. Hans-Petter Andersson kvarstår i sin tjänst under uppsägningstiden, som löper på sex månader, till dess en ersättare utsetts. För ytterligare…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB kommuniké från årsstämman 10 maj 2022

PM Regulatoriska

Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151), idag den 10 maj 2022, fattades bland annat följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag och koncernen för räkenskapsåret 2021. Styrelse och styrelsearvode Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra…

Läs mer

Rolling Optics utser Fredrik Isaksson till CFO

PM Regulatoriska

Rolling Optics har idag tecknat anställningsavtal med Fredrik Isaksson som ny CFO. Fredrik (f.1962) har lång erfarenhet av att arbeta som CFO i mindre teknikbolag och har tidigare innehavt tjänsten på Novator AB och Autodiagnos AB. Fredrik tillträder sin tjänst den 9 maj och kommer under de första veckorna att arbeta deltid parallellt med avgående…

Läs mer

Rolling Optics rapport för perioden januari–mars 2022

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 maj 2022, lämnat rapport för perioden januari till mars. Januari-mars · Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 566 TKR (9 703), en minskning om 43 procent · Periodens resultat uppgick till -3 103 TKR (-595) · Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2…

Läs mer

Portals lanserar Motus[TM] – en säkerhetstråd byggd på Rolling Optics teknik

PM Icke-regulatoriska

Portals lanserar idag Motus[TM], en säkerhetstråd avsedd att integreras i papperssedlar, på Global Currency Forum i Spanien. ”Motus” betyder rörelse på latin och i produkten används Rolling Optics mikrooptiska film som bas för att skapa visuellt attraktiva rörelser i säkerhetstråden som är lätta känna igen för användaren och som därmed försvårar förfalskningar. Mer information om…

Läs mer

Rolling Optics tecknar exklusiva utvecklingsavtal och distributörsavtal med Fase Srl – en ledande global leverantör av säkerhetskomponenter till säkerhetspapper

PM Regulatoriska

Rolling Optics AB (”Rolling Optics”) har idag tecknat ett exklusivt utvecklingsavtal och ett exklusivt distributörsavtal med det italienska bolaget Fase Srl (”Fase”), ett dotterbolag till Portals International Ltd (www.portalsinternational.com) avseende utveckling och distribution av mikrooptiska säkerhetskomponenter för användning i papperssedlar. Utvecklingsavtalet löper över tre år och distributörsavtalet löper över tio år, båda med möjlighet till…

Läs mer

Rolling Optics meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO 2

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL,…

Läs mer

Rolling Optics Holdings Valberedning kompletterar med förslag till ny styrelseledamot

PM Regulatoriska

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151, har kallat till Bolagsstämma att hållas i bolagets lokal Solna Strandväg 3, kl 10, den 10 maj 2022. Valberedningen kompletterar här sitt förslag gällande styrelseledamöter. För övriga punkter på årsstämmodagordningen hänvisas till Kallelsen till årsstämma. Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter föreslår valberedningen…

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ROLLING OPTICS HOLDING AB (PUBL)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 kl 10 i bolagets lokaler Solna Strandväg 3.  RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB publicerar årsredovisningen för 2021

PM Regulatoriska

Årsredovisningen för Rolling Optics Holding AB (publ) för år 2021 är nu offentliggjord för räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2021. Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ) Tel: +46 70-147 81 13 E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för…

Läs mer

Rolling Optics offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen

PM Regulatoriska

· Företrädesemissionen tecknades till 80 procent, varav 55 procent tecknats med och utan stöd av uniträtter och 25 procent tecknades i enlighet med garantiavtal · Totalt tillförs bolaget 20 MSEK före emissionskostnader · Den totala utspädningen blir 21,1 procent

Läs mer

CFO Carin Jakobson kommer lämna Rolling Optics Holding i juni

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB:s meddelar idag att Carin Jakobson valt att lämna sin tjänst som CFO för en position utanför bolaget. Carin har haft sin roll sedan 2018 och kommer fortsätta i denna under hennes uppsägningstid, för att säkerställa en ordnad övergångsperiod till dess att en ny CFO tillträder. Processen med att rekrytera en ny…

Läs mer

Rolling Optics Holding AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av förestående företrädesemission

PM Regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL,…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma 23 februari 2022 i Rolling Optics Holding AB

PM Regulatoriska

Vid extra bolagsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151) idag den 23 februari 2022 fattades bland annat följande beslut: Godkännande av styrelsens förslag om företrädes emission av units Stämman godkände styrelsen förslag om nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare om ca 25 msek med option om ytterligare 17 msek i enlighet med förslaget…

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ)

PM Regulatoriska

Aktieägarna i Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 februari 2022 kl. 13.00 på Solna Strandväg 3, Solna. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15…

Läs mer

Rolling Optics bokslutskommuniké för perioden januari–december 2021

PM Regulatoriska

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 februari 2022, lämnat rapport för perioden januari till december.

Läs mer